Dutch English

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. “Shop for Design” ingeschreven in de registers bij de kamer van koophandel onder nummer 37158220, met BTW nummer NL131774487B01.

2. Onder “Koper” moet worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. De “koper” is degene die artikelen voor eigen risico en verantwoording koopt.

3. “De leverancier” wordt geacht het aangeboden artikel of de aangeboden artikelen in rechtmatige eigendom te hebben of de volmacht te hebben van de rechtmatige eigenaar alsmede de toestemming van de rechtmatige eigenaar om de artikelen aan te mogen bieden aan “Shop for Design.” Per “leverancier” wordt de eigen risico en verantwoording besproken en contractueel vastgelegd. Zonder contractuele relatie ligt de risico en verantwoording bij de “leverancier”.

Artikel 2. Algemene Bepalingen

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan de koper.

2.Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

3.Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

4.Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt naast de verkoop van artikelen daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Algemene voorwaarden

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn van “Shop for Design” zijn vrijblijvend voor ”koper”. Zij binden “Shop for Design” derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan “Shop for Design” gegeven order geldt als aanbod, welke pas na schriftelijke bevestiging per brief of per e-mail door “Shop for Design” wordt aanvaard.

2. De schriftelijke bevestiging per brief of per e-mail van “Shop for Design” is in alle gevallen bindend.

3. Indien tussen aanbieding en kooporder het artikel verkocht is, kan de “koper” geen beroep meer doen op het desbetreffende “artikel”.

4. Van de door ons gedane offertes op gebied van grafische vormgeving, ontwerp, tekeningen en afbeeldingen mogen niet worden gekopieerd en/ of aan derden worden afgegeven dan wel doorverkocht worden. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele eigendom eventueel bestaande rechten voor.

5. Op moment van betaling heeft “de koper” de overeenkomst aanvaard en is het artikel van “de koper”. Zolang de betaling niet op rekening 750880945 onder naam van “Shop for Design” staat, blijft het artikel eigendom van “Shop for Design” en kan “de koper” geen aanspraak maken op het artikel. Het gekochte artikel is voor eigen risico op moment dat de “koper” het artikel fysiek heeft aanvaard.

6. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

7. “Shop for Design” kan met opgaaf van redenen het contract met “koper” op elk moment ontbinden. De “koper” kan geen recht verlenen op enige financiële schadevergoeding anders dan de kosten van het artikel.

Artikel 4. Prijzen en vervoer

1. Onze prijzen zijn inclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

2. Vervoerskosten worden geheel vrijblijvend schriftelijk, per e-mail of brief, medegedeeld. Indien “de koper” akkoord gaat met de vervoerskosten, zal deze kosten op de offerte doorberekend worden. 

3. Vervoerskosten zijn ook inclusief BTW. Bij transport door “Shop for Design” ligt het risico bij “Shop for Design”. Bij eventuele beschadiging kan “de koper” het contract laten ontbinden. De “koper” kan hierbij geen beroep doen op financiële tegemoetkoming in welke aard dan ook.

4. Indien het transport zelf wordt geregeld, ligt het risico in handen van “koper” op moment dat het artikel fysiek in handen is van de “koper” en of de persoon en of organisatie die door dan rechtmatige eigenaar de toestemming en opdracht heeft gegeven tot vervoer.

5. Voor het retour sturen van grote artikel zijn de retourkosten voor de klant. U krijgt de retourkosten dus niet vergoed. Mochten wij producten zelf aan huis geleverd hebben en deze wederom moeten ophalen, dan zijn de retourkosten de dubbele kosten van de verzendkosten. Voorbeeld: u woont in Amsterdam en betaald 25 euro aan verzendkosten. De retourkosten zijn 50 euro. Hiervan krijgt u 25 euro gerourneerd. De overgebelven retourkosten van 25 euro zijn voor rekening van koper.

6. Voor het retour sturen van kleine artikelen die met de post verstuurd zijn, betaald de koper ook de retourkosten. Alleen aangetekende paketten worden in behandeling genomen. U krijgt de verzendkosten terug betaald. Voorbeeld: u betaald 5 euro voor het versturen van het pakket maar u moet voor de aangeteekende verzendkosten 9 euro betalen. Wij betalen u 5 euro verzendkosten terug. Het verschil is voor uw rekening als koper.

7. Gerourneerde artikelen worden alleen vergoed indien zij in dezelfde staat worden teruggeleverd als Shop for Design de artikelen heeft geleverd. De artikelen moeten dus indezelfde staat als zij geleverd zijn, worden gerourneerd om in aanmerking te komen voor vergoeding. Verder is altijd bij een onlinebestelling het termijn 14 dagen voor het retourneren.

Artikel 5. Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag voorafgaand aan de levering voldoen.

2. Na betaling is de “koper” op moment dat het artikel fysiek is in handen van “de koper” dan wel de persoon en of organisatie die door de rechtmatige eigenaar toestemming verleend is.

3. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

Artikel 6. Kwaliteit, garantie en beschadigingen

1. De “leverancier” staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door leverancier geleverde artikelen.

2. “Shop for Design” levert op nieuwe artikelen de garantie van fabriek en of importeur.

3. Op tweedehands goederen is het aan de “koper” om te controleren op werking, beschadigingen en compleetheid van artikel. De “koper” maakt vooraf de betaling zijn eventuele opmerkingen en vragen kenbaar aan “Shop for Design”. De “koper” kan op eventuele gebreken na betaling niet terug komen, tenzij anders expliciet door “Shop for Design” schriftelijk is overeengekomen

4. Na betaling is de “koper” op moment dat het artikel fysiek is in handen van “de koper” dan wel de persoon en of organisatie die door de rechtmatige eigenaar toestemming verleend is.

Algemene voorwaarden

5. Bij klachten en of beschadigingen, mits via internet besteld, kunt u ons mailen:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 7. Ontbinding koopcontract bij bestelling via internet

1. Indien u het artikel rechtstreeks via de website besteld en het artikel door derden geleverd worden, kunt u aanspraak maken op de Nederlandse wettelijke voorwaarden. U kunt het product binnen 14 werkdagen terugsturen mits u “Shop for Design” op de hoogte stelt en de “koper” overeenstemming heeft bereikt met “Shop for Design” over de manier waarop product terug gestuurd wordt.

2. Indien “koper” het artikel zelf terug stuurt, zonder tussenkomst van “Shop van Design”, kan de “koper” geen aanspraak maken op de kosten van vervoer.

Artikel 8. Privacy

1. “Leverancier” en koper geven “Shop for Design” toestemming om hun gegevens te gebruiken om informatie te leveren omtrent producten en wijzigingen.

2. De gegevens van “leverancier” en “koper” zullen niet aan derden verstrekt worden.

Artikel 9. Toepasselijk recht

1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 10. Geschillen

1. Alle geschillen tussen “Shop for Design” en “koper” met betrekking tot door ons aangegane overeenkomsten, offertes en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op de Shop for Design nieuwsbrief en ontvang de nieuwste items in de mailbox.